info@doctor-rahimi.com

عفونت چشم

بیماری های چشمی در دوران کرونا 

بیماری های چشمی در دوران کرونا 

بیماری های چشمی در دوران کرونا  چندین گزارش حاکی از آن هستند که ویروس می تواند باعث التهاب خفیف ملتحمه چشم شود، در غیر این صورت از سایر علل ویروسی قابل تشخیص نیست و احتمالا در اثر تماس هوا با ملتحمه چشم منتقل شود. بیمارانی که با  التهاب...