پلك پايين را عمل كردم پلك سمت چپم بعد از عمل افتادگي پيدا كرده وسفيدي چشمم منظره زشتي به وجود اورده وفقط گريه مي كنم تو رو خدا بگوييد چه كار كنم

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید